Privacy

Privacybeleid

Dit is het Privacy Statement van Catering en Partyservice Van Dam, gevestigd aan de Dorpsstraat 10, 8141 AL in Heino, KvK-nummer 05021679.

Catering en Partyservice Van Dam gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. In dit Privacy Statement staat beschreven hoe Van Dam dit doet. Door het bezoeken van de website ga je akkoord met de hier vermelde verwerking van jouw persoonsgegevens conform de voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is elk gegeven waarmee jij te identificeren bent. Te denken valt aan jouw naam, adres, woonplaats, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer.

Verwerking persoonsgegevens
Indien jij de website van Van Dam bezoekt of gebruik maakt van andere diensten van Van Dam, verschaf jij persoonsgegevens aan Van Dam. Zo verwerkt Van Dam jouw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening.

Daarnaast kan Van Dam jou telefonisch, per post, e-mail of social media informeren over haar eigen activiteiten, diensten, producten en promotionele acties indien jij Van Dam hier toestemming voor geeft.

Internet en cookies
De website van Van Dam maakt gebruik van cookies. Een cookie is een soort pakketje dat in een browser wordt geplaatst en waarin informatie wordt verzameld over instellingen, bezochte websites en aangeklikte onderdelen op websites. Van Dam maakt gebruik van de volgende cookies:

– Algemene cookies – deze zorgen er alleen voor dat jij onze website goed kunt gebruiken. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.
– Analytische cookies – deze cookies zorgen ervoor dat wij inzicht krijgen in jouw gedrag op onze website. Voor deze cookies moet alleen toestemming gevraagd worden, wanneer ze niet anoniem zijn. Van Dam heeft de analytische cookies geanonimiseerd waardoor wij ook hiervoor geen toestemming hoeven te vragen.

Beveiliging en bewaartermijn
Catering en partyservice Van Dam gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die jij aan ons toevertrouwt. Zo zorgt Van Dam ervoor dat jouw gegevens goed beveiligd zijn, hebben slechts geautoriseerde personen binnen Van Dam toegang tot jouw gegevens, is met deze personen een geheimhoudingsovereenkomst en een verwerkersovereenkomst gesloten en zijn aangewezen personen verantwoordelijk toe te zien op de naleving van privacywetgeving binnen Van Dam.

Daarnaast bewaart Van Dam jouw persoonsgegevens niet langer dan een jaar. De verkregen persoonsgegevens worden maximaal na een jaar definitief verwijderd.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen
Catering en Partyservice Van Dam verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden, zonder jouw toestemming.

Jouw rechten
Indien jij een overzicht wenst van de persoonsgegevens die Van Dam van jou verwerkt, dan kan jij je verzoek tot inzage samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, sturen naar het adres van Van Dam.
Indien jouw gegevens niet blijken te kloppen of jij anderszins bezwaren hebt tegen het verwerken van jouw betreffende persoonsgegevens door Catering en partyservice Van Dam, kun je Van Dam verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel op andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Je kunt je verzoek sturen naar het adres van Van Dam.

Wijzigingen in Privacy Statement
Van Dam behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. Je wordt verzocht dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat jij op de hoogte bent van wijzigingen.

Versie 2020