Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Slijterij van Dam is gevestigd aan de Dorpsstraat 10, 8141 AL, in Heino
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van van Dam. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.
De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website van van Dam, en worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.

Van Dam verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.
Alle aanbiedingen van van Dam zijn vrijblijvend. Van Dam behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.

Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt u de niet aangebroken boxen, kratten of flessen retourneren aan van Dam en ontvangt u de waarde van de geretourneerde artikelen terug. U moet zelf zorgdragen voor het retourneren in goede staat van de artikelen naar van Dam de kosten hiervan komen voor rekening van de klant. Dit kan binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling.

De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief Nederlandse accijns en inclusief Nederlandse B.T.W., exclusief bezorgingskosten en verpakkingskosten. Van Dam verstuurt de bestelling zodra de betaling ontvangen is of er een machtiging tot automatische incasso is afgegeven, mits de bestelde artikelen voorradig zijn.

Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, volgens de door de afnemer gekozen methode. Bij het plaatsen van een telefonische bestelling volgt geen orderbevestiging. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een orderbevestiging op het door hem/haar opgegeven E-mail adres. Abonnementen worden uitgevoerd volgens het abonnementen formulier. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is van Dam gerechtigd de order te annuleren of vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen.

De bestelde goederen worden volgens afspraak bezorgd en wanneer de bestelde artikelen op voorraad zijn of wanneer de betaling of bestelde artikelen bij van Dam binnen zijn. Wanneer de bestelde artikelen niet binnen 2 werkdagen kunnen worden geleverd zal de servicedesk van van Dam met de klant contact opnemen over zijn of haar bestelling.

Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door van Dam overschreden wordt, zal van Dam de afnemer hiervan (via fax, e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemende bevoegdheid om de overeenkomst met van Dam te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan van Dam te melden.

Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat van Dam het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van van Dam, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan van Dam zijn voldaan. Alle zaken die in bruikleen zijn aan de afnemer worden geacht met respect te worden behandeld en zo nodig door de afnemer te worden verzekerd. In geval van vernieling of beschadiging claimen wij het gehele bedrag van de in bruikleen gegeven zaken.

Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde product is voor van Dam. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door van Dam kunnen worden uitgesloten.

Van Dam is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres. Van Dam zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Van Dam zal de afnemer hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van van Dam. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Van Dam deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van de van Dam, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij de van Dam. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door van Dam, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

Speciale actie codes zijn vaak tijdelijk en beperkt voor grotere aantallen of wederverkoop. Er bestaan actiecodes die 1 x per klant en/of bestelling zijn toe te passen. Deze zijn ter alle tijde te annuleren door onze medewerkers. Uitleg over de actie codes zijn op het moment dat deze actief zijn op de website zichtbaar.
Afnemers en bezoekers van de van Dam`s website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door van Dam geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van van Dam is het Nederlands recht van toepassing. Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met Slijterij van Dam, Dorpsstraat 10, 8141 AL, Heino. info@partyservicevandam.nl
Van Dam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05021679 .